Op de gemeenteraad van maandag 2 september heeft Groen-spa nogmaals gepleit voor het behoud van het dorpsgezicht van Zeveneken.
Lees hier de volledige tekst van Groen-spa bij het agendapunt over de Omgevingsaanvraag wegeniswerken doortocht Zeveneken:

Dat het beeld van Zeveneken dorp grondig zal gewijzigd worden na deze wegenwerken is een feit.

Ten goede: de veiligheid voor voetgangers en fietsers in Zeveneken zal verhoogd worden, de doortocht zal zeker vlotter gaan. Dat is een goede zaak en zeker noodzakelijk!

Maar…het beeld van Zeveneken wordt vooral bepaald door het beschermd dorpsgezicht van de kerk, het ommuurde kerkhof, de linde en de 7 eiken.

Dit dorpsgezicht moet voor ons ten allen prijze behouden blijven als geheel.

Dat hier met deze 7 eiken als waardevol patrimonium slordig, onbekwaam is omgesprongen wordt in dit dossier pijnlijk duidelijk. Zelfs ondanks het feit dat reeds in 2010 ( onderzoeksrapport Krinkels) werd gewaarschuwd dat deze bomen degelijk en deskundig moesten onderhouden worden en jaarlijkse opvolging nodig was is dit niet gebeurd.

Deze bomen met erfgoedwaarde zijn dus niet in acht genomen en er is geen hoogst mogelijke zorg voor gedragen.

Om welke reden? Stond toen al in de verborgen agenda dat de bomen moesten wijken voor de plannen van de heraanleg van de N70?

Had men reeds jaren de zorg van deze bomen door deskundige boombeheerders laten opvolgen, had men in de plannen de eiken de ruimte gegund die hen toekwam, had men hun ecologische, culturele en historische waarde erkend en daarnaar gehandeld dan zou dit een ander verhaal zijn…

Hier zijn fouten gemaakt die niet meer goed te maken zijn.

Maar wat doet men? Men draait nu de redenering om : doordat 1 boom/ bomen zwakker zijn (wiens verantwoordelijkheid is dat?!) , zeggen jullie, zullen ze de werken niet overleven…

Deze gang van zaken vinden wij niet kunnen.

En zo wordt beslist deze bomen te rooien. Bomen van 90 jaar die mits goede zorg nog vele jaren mee kunnen. Zo gaat men hier om met dit patrimonium… Deze eiken hebben dit jaar voorjaarsstormen overleefd, ze overleven al 2 jaar op rij droogteperiodes… We vinden het dus ongelooflijk dat deze bomen zouden gerooid worden, ten dode zijn opgeschreven.

Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om dit niet te doen.

Jullie hebben beslist om de 7 eiken te vervangen door 7 inlandse eiken. Geef dan deze oude monumenten van bomen een nieuwe plaats in Zeveneken, verspreid over grondgebied Zeveneken,  of naast elkaar, in groep, dat is te bekijken maar geef ze de zorg en de ruimte die ze verdienen, als eerbetoon, als teken dat deze oude bomen wel degelijk  waardevol zijn en te behouden. Niet als dode kunstwerken maar als levende monumenten…

Als fractie stellen we dit als voorwaarde om de plannen van de wegeniswerken goed te keuren.

Zolang we deze garantie niet hebben zullen we ons onthouden.

 

Balans na bijna 4 maand deelnemen als fractie Groen-sp.a aan de gemeenteraad.

Puntjes op de ‘i’ in Lochristi!

Tijd om even stil te staan…maar niet te lang! We willen immers vooruit!

Laat ons even enkele interventies, aandachtspunten, toegevoegde punten op een rijtje zetten uit de voorbije gemeenteraden:

 • Principebeslissing toetreden tot de vervoerregioraad Gent waar we als gemeente een belangrijke stem kunnen hebben in heel het regionaal mobiliteitsbeleid. Het principe “basisbereikbaarheid” legt de link met ruimtelijke ordening (nabijheid is beste mobiliteit) maar dit blijft helaas nog heel vaag…we volgen dit verder op…
 • Nav de wegen- en rioleringswerken Kapelleken-Dorpsstraat-Schoolstraat stelden we voor om de Schoolstraat in te richten als fietsstraat. Wat een signaal zou dit zijn dat de fietser in Lochristi eens écht voorrang krijgt op de auto. Zo krijgt het STOP-principe duidelijk vorm en…zo bevorderen we de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van onze kinderen in deze schoolomgeving. Het idee wordt verder meegenomen in de nieuwe commissie “mobiliteit”. We wachten vol ongeduld op een eerste samenkomst…er is zo veel werk aan de winkel rond mobiliteit in Lochristi!
 • Werk maken van vergroening en ontharding? Het kan ( in agrarische zone of aansluitend bij een recreatiegebied) én …het moet ( om wateroverlast te voorkomen, als groenbuffer, …)! Daarom stelden we voor om een geboortebos aan te leggen. Zo zouden ouders en hun kinderen in een bos “hun” boom kunnen zien groeien en er als gezin picknicken, spelen, wandelen, buiten zijn…kortom, natuur “beleven” maar neen, dit gemeentebestuur wil er geen werk van maken. Wat een gemiste kans!
 • Dank zij onze melding aan de dienst mobiliteit van de gemeente dat er nood was aan een degelijke fietsstalling aan de bushalte aan Oosteinde in Zaffelare, zullen er rechtover deze halte in de Kluizestraat, ook fietsbeugels geïnstalleerd worden.
 • In verschillende adviesraden en beheersorganen (jeugdraad, cultuurraad, GECORO, adviesraad milieu, natuur en duurzaamheid, GROS, gemeentelijke bibliotheek en gemeentelijk gemeenschapscentrum, lokaal overleg kinderopvang) zullen afgevaardigden van onze fractie zich actief inzetten, constructief mee denken, kritisch ideeën inbrengen om onze gemeente duurzamer, groener, mobieler, kind- en jeugdvriendelijk, gezonder…te maken!

We vinden dat adviesraden een actieve en volwaardige rol moeten kunnen spelen naar het gemeentebestuur toe. Hun adviezen, sensibiliserende activiteiten, …moeten openbaar zijn, zichtbaar naar de inwoners van de gemeente vb door verslaggeving op de website te zetten, in gemeentelijk infoblad, enz…

In die zin zijn we kritisch naar de GROS. Zij zou de gemeente actief moeten adviseren en sensibiliseren rond sociale en ecologische duurzaamheid in het Noorden én in het Zuiden. Wij vinden dat zij te weinig deze rol invullen. Zij functioneren momenteel als een werkgroep die actief is rond de (waardevolle) projecten waar zij voor staan, niet als adviesorgaan.

 • We keurden mee de principebeslissing goed voor de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte. Daarvoor zou de gemeente een subsidie kunnen ontvangen van 60 000 euro. We deden reeds enkele suggesties om de huidige situatie in kaart te brengen en vanuit deze “foto” de toekomst van de ruimtelijke ordening in Lochristi te bepalen nl. een bouwmeesterscan, gebruik maken van duurzaamheidsmeters vb per wijk, , de kansenkaart van VITO als vertrekpunt … We zullen opvolgen wat de gemeente met deze suggesties doet!
 • Wij onthielden ons bij de goedkeuring van het planologisch attest voor de uitbreiding van garage Van Acker in de Kapiteinstraat. Wij stelden de vraag aan de gemeente: “Denkt de gemeente na over een degelijk bedrijfshuisvestingbeleid waarbij aan bestaande, slecht gelegen bedrijven de kans wordt gegeven te herlokaliseren? Wat is de visie van de gemeente hierin?”. Wij vinden dat de gemeente slordig omspringt met open ruimte in agrarische zones. De huidige locatie van het bedrijf druist in tegen alle hedendaagse inzichten op vlak van ruimtelijke ordening. Daarom onthielden we ons rond verdere uitbreiding van dit bedrijf op deze locatie.

Maar uiteraard zitten we ook buiten de gemeenteraad niet stil!

Volgende dossiers volgen we op:

 • De 7 eiken in Zeveneken. Deze gang van zaken willen we nooit meer meemaken! Tijdige, respectvolle communicatie en participatie van betrokkenen in elk nieuw project is voor ons een voorwaarde!
 • De groenpool, deel Lochristi: hoe zal dit verder ingevuld worden? Voor ons moet het een zacht recreatiegebied worden! Geen verharding! Wel groene open ruimte, natuur beleving als bestemming!
 • De “RUP gemeentehuis”. Met Groen-sp.a Lochristi hebben we een duidelijke visie en kijk ingediend op een nieuwe invulling van deze site achter het gemeentehuis. We zijn benieuwd in welke mate rekening wordt gehouden met onze ideeën. U kan ze nalezen op onze website. Het is een niet te missen kans om deze omgeving kindvriendelijk, gezond en veilig in te vullen als aangename ontmoetingsruimte voor jong en oud!
 • De herbestemming van onze kerken en de inspraak van de inwoners (van de deelgemeenten) hierin.
 • Het BBC- meerjarenplan: zal duurzaamheid daarin het sleutelwoord zijn? En neen, geen vage beloften, geen omfloerste zinnetjes maar concrete, meetbare en berekenbare stappen in de goede richting!
 • en zo veel andere uitdagingen …

We blijven wakker!

Op 3 januari vond onder grote belangstelling de installatievergadering plaats voor de nieuwe gemeenteraad. Groen-sp.a heeft met Hilde en Annemie 2 raadsleden. Hilde verwoordde heel mooi de visie van Groen-sp.a voor de volgende 6 jaar.

Haar openingstoespraak:

In 2016 toonde een tevredenheidsonderzoek van de Vlaamse gemeenten aan dat in Lochristi heel veel tevreden mensen wonen.
De meesten vinden dat het hier goed wonen is en dat is een geruststellende gedachte.
We zijn blij met dit resultaat; het is een gezonde basis om verder te bouwen aan onze gemeente. Maar…dat betekent niet dat we op onze lauweren mogen rusten.
De feiten van de laatste jaren geven immers aan dat we voor grote uitdagingen staan in Lochristi willen we het welzijn en het geluk van de Lochristinaren behouden.

Mobiliteit, open ruimte, veiligheid, gezondheid en klimaat zijn dé thema’s van de volgende jaren.

Het zijn stuk voor stuk uitdagingen die ons dwingen, maar ook uitnodigen om na te denken welke toekomst we voor ons dorp willen.
Willen we echt gaan voor een veilige en gezonde schoolomgeving voor onze kinderen?
Menen we het als we het hebben over een ‘fietsvriendelijke’ gemeente?
Is behoud van kwaliteitsvolle open ruimte waar spelen, ontmoeten, bewegen, verplaatsen op een aangename en veilige manier, echt een prioriteit?
Is het bestuur ook bereid te luisteren naar en rekening te houden met de stem van ALLE Lochristinaren?

Zijn ze bereid om actief stappen te ondernemen naar de burger?
Kiezen we echt voor duurzame oplossingen?

Mag ik een gedachte meegeven van Vaclav Havel:

Hoop
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
of optimisme
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Ik hoop dat onze interventies in deze gemeenteraad een inspiratiebron mogen zijn voor de meerderheid om van Lochristi een nog warmere, groenere, gezondere en leefbaarder plek te maken.

Op 8 november stelde Hugo Polfliet in de MAR de vraag om een Bouwmeester Scan te laten uitvoeren voor Lochristi.

Het antwoord was dat deze scan niet ingeschreven staat in de begroting en dat de prijs van 36.000 euro te veel is, m.a.w. er komt geen Bouwmeesterscan.

Groen-sp.a vindt dit een spijtige beslissing.

Lees meer

Het gemeentebestuur deelde in de GR van 29.10.2018 de beslissing mee dat de 7 eiken zullen gerooid worden en vervangen door 7 inheemse zomereiken.

In het verleden werden deze 7 eiken ondeskundig gekandelaard en jaren lang werd naar de bomen niet omgekeken.

Ondeskundigheid? Onverschilligheid? Slechte wil? Verborgen agenda?

Door de geplande heraanleg van de dorpskern in Zeveneken ( eind 2019) kwam deze verwaarlozing pijnlijk in beeld en moest men duidelijk kleur bekennen over de toekomst van deze 7 levende monumenten in nood.

Had men reeds jaren de zorg van deze bomen door deskundige boombeheerders laten opvolgen, had men in de plannen de eiken de ruimte gegund die hen toekwam, had men hun ecologische, culturele en historische waarde erkend en daarnaar gehandeld dan zou dit een ander verhaal zijn… én een andere communicatie naar de inwoners van Zeveneken.

Met groen en met sp.a hebben we kritische bedenkingen bij deze beslissing:

 • Op p. 18 van het derde rapport van Vartago wordt een vergelijking gemaakt, een inschatting, van de waarde van de huidige en nieuwe bomen op vlak van 3 componenten nl. hemelwater, energie en luchtkwaliteit/ CO2 waarbij de huidige bomen een opmerkelijke meerwaarde betekenen .
  Wat zijn de maatregelen die zullen worden genomen door het gemeentebestuur om deze 3 componenten minimaal te compenseren of zelfs te overtreffen zodat de doelstellingen van de burgemeesterconvenant  1.0  (Lochristi engageert zich om minstens 20% CO2-reductie te realiseren in groot Lochristi tegen 2020) worden behaald

 

 • Wij streven naar een toekomstbeeld van de dorpskern van Zeveneken waar de 7 eiken en de  linde voldoende groeiruimte zullen krijgen (met een standplaatsgrootte tss 14- 15m) , waar bodemverdichting voorkomen wordt, en waar deze bomen in  ideale groeiomstandigheden met regelmatige en deskundige opvolging van een boombeheerder kunnen evolueren tot natuurlijk ogende gezonde bomen met een lange levensduur. Welke maatregelen zal de gemeente treffen om dit waardevolle dorpsgezicht van Zeveneken te behouden voor de toekomst?

 

 • Tussen 2004 en 2018 werden 3600 bomen aangeplant en 1278 bomen gerooid. Wat is de uiteindelijke nettobalans? Blijkt dat in de periode van 2 legislaturen er 2322 bomen zijn bijgekomen plus de bomen en struiken in buurtpleintjes. Wat ons interesseert is, in welke mate deze “nieuwe” bomen bijdragen tot een gezonde waterhuishouding in onze gemeente (een gezonde volwassen boom verwerkt 22000l water, momenteel moet onze gemeente bij regenval water pompen naar andere gemeenten, zorgwekkend dus in tijden van klimaatverandering…) zuiverder lucht. Zijn de nieuwe bomen hogere ecologisch waardevolle elementen (herbergen vogels, insecten, vleermuizen, …) , verkoelende plekken, hebben zij een gunstig effect op andere levende wezens, en ja, ook mensen bvb als schaduwrijke ontmoetingsplaats onder een boom,  …

 

In de komende legislatuur zullen we dan ook bewaken dat het aantal bomen in Lochristi niet alleen behouden blijft maar ook uitgebreid wordt. We blijven Lochristi uitdagen om op openbaar domein waardevolle bomen te planten en bossen en parken uit te breiden.

 

Er dient meer zorg besteed te worden aan bomen als waardevolle ecosystemen die bijdragen tot onze gezondheid en leefkwaliteit.

Een goed uitgebouwd opvolgingsbeleid is daarbij noodzakelijk en dit door deskundige boombeheerders en met voldoende financiële en personele middelen van de gemeente.

Als men het meent met het engagement van de burgemeesterconvenant 1.0 om minstens 20% CO2-reductie te realiseren in groot Lochristi tegen 2020, dan moet men hier dringend werk van  maken!

 

En wat met inspraak?

Op de GR werd door de open VLD (Sandro Di Nunzio) betreurd dat de toon bij dit dossier te polariserend was, wij tegen zij. Hier moet de open VLD echter de hand in eigen boezem steken. Had men op een respectvolle en constructieve manier de “tegenstanders” benaderd, hen uitgenodigd voor een gesprek, met degelijk onderbouwde argumenten uitleg gegeven en hen beluisterd dan was de toon nooit zo hard geworden.

Ook in de milieuadviesraad kwam dit dossier niet op de agenda en was er geen dialoog mogelijk.

Op donderdagavond 4 oktober verzamelen enkele kandidaten aan de bibliotheek van Lochristi. Ze hebben niet alleen stoepkrijt bij maar ook een flinke dosis enthousiasme. Ze hebben 1 doel: op de stoepen van Lochristi en de deelgemeenten zoveel mogelijk hinkelspelen tekenen.
Rond 23:00 uur is de klus geklaard.
Op vrijdag verschijnen al snel de eerste berichten over deze actie op de sociale media.
Rond 19:00 wordt het mysterie opgelost. In de perstekst lezen we het volgende:

“Wie springt op “4”  heeft geluk en kiest voor het dorp van de toekomst!

Een dorp waar kinderen ruimte hebben om te spelen, gezonde lucht om te ademen.

Een dorp waar ze veilig kunnen stappen en fietsen naar school, sportclub, jeugdvereniging, speelpleintjes, …

En…een dorp waar het goed is voor kinderen, daar is het goed voor iedereen!!!

 

Ook leerkrachten werken hard voor kinderen! Zij verdienen ons respect! En niet alleen op de leerkrachtendag!

Groen-sp.a, een hart voor kinderen, een hart voor Lochristi!!!”

 

Groen-sp.a toont dat je ook met weinig financiële middelen en de nodige creativiteit campagne kan voeren.

Op 29 september werd er actie gevoerd in het dorp van Zeveneken. De integrale tekst kan je hier nog eens rustig nalezen.

Verdwijnen van de 7 eiken in Zeveneken

Op 11 juni ging er een siddering door Zeveneken dorp. Op een infoavond rond de geplande vernieuwing van de N70 en de dorpskern van Zeveneken werd duidelijk dat de 7 eiken,  7 monumentale bomen, symbool voor een dorp, de naam van een dorp, aloud patrimonium samen met die ene lindeboom, die vele, vele tientallen jaren reeds hét dorpsbeeld bepaalden …zouden gerooid worden.

Een voldongen feit was het….een mededeling van een beslissing die reeds vorige legislatuur werd genomen.

Dat het verwijderen van deze prachtige bomen een (emotionele) impact heeft op de inwoners van Zeveneken, dat was zeker toch in te schatten?

Waarom dan niet communiceren met de inwoners van Zeveneken vanuit een erkennen en begrijpen en respecteren van hun bezorgdheid om het mogelijks rooien van de 7 eiken, van hun verontwaardiging “Zeveneken zal nooit meer hetzelfde zijn” , van hun spijt voor het teloorgaan van het beeld  van hun dorpskern?

In de communicatie was ook veel onduidelijkheid over de gezondheidstoestand van de bomen en over de echte reden waarom de bomen zouden moeten gerooid worden: aantasting van schimmels, niet vitaal genoeg meer om de werken te overleven, niet veilig voor passanten, stonden ze in de weg voor het nieuwe plan, al of niet vervangen door inheemse eiken omwille van langere levensverwachting ,…Vele verhalen deden de ronde.

En vanuit deze povere communicatie groeide protest en komen er acties en petities. Als het beleid niet luistert naar de mensen, laten de mensen zich wel horen! En terecht, vinden wij.

En … gaat dit ook niet over een dieper liggend gevoel bij veel mensen uit Zeveneken dat we in onze wijkbezoeken vaak hoorden: wij zijn maar een uithoek, wij tellen niet mee voor ”die van  Lochristi” …

Recent werd dan het rapport van Vartago openbaar gemaakt. Het rapport is overduidelijk:

De bomen zijn ALLE nog vitaal en kunnen mits:

Deskundig onderhoud en toepassen van degelijke restauratiesnoei

Standplaatsverbetering

Opvolgen van de aantasting van de schimmel

Begeleiden en afschermen van de site tijdens de werken

 nog ruim 20 jaar overleven!

Met groen-sp.a  willen we daarom de 7 eiken in Zeveneken de hulde en het eerbetoon brengen die ze verdienen:

 • Omdat ze zoveel koelte en schaduw gaven aan al die er onder liep
 • Omdat ze de dorpskern zo mooi opfleurden
 • Omdat ze ons zuurstof geven
 • Omdat ze de lucht zuiverden van fijn stof
 • Omdat ze het huis waren voor vogels en kriebelbeestjes
 • Omdat het 7 levende kunstwerken zijn, echte monumenten op hoge leeftijd

Wij vragen naar de toekomst

 • dat het patrimonium aan waardevolle bomen (en is elke boom dat niet?!) in Lochristi door deskundigen opgevolgd wordt en dat de bomen regelmatig controle en onderhoud door deskundigen zouden krijgen om hun levensduur maximaal te garanderen en de veiligheid voor passanten nooit in het gedrang te laten komen.
 • Dat bij dergelijke ingrepen, die zo een grote impact hebben, de communicatie correct, duidelijk, open en transparant, gebeurt naar de betrokken inwoners maar ook dat de betrokken adviesraden beluisterd worden en degelijk geïnformeerd.

 

Op de website jijkiest.be van de VRT vind je al enkele interessante voorstellen voor onze gemeente. Hilde Van Laere nam de tijd om op enkele voorstellen te reageren.
Bekijk hier de voorstellen voor Lochristi.

Op dinsdag 4 september stelden Groen en Sp.a hun kandidaten voor tijdens een persconferentie in het centrum van Lochristi.
Lees de volledige artikels op Het Nieuwsblad en bij De Lochristinaar.